Peer-review dataoverdracht bij dijkversterkingen

KYL heeft voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een peer-review over dataoverdracht bij dijkversterkingen begeleid. Het doel van de peer-review is dat de betrokken waterschappen van elkaars inzichten en ervaringen m.b.t. gegevensoverdracht leren en een verbeter- en/of optimalisatieslag doorvoeren in het kader van het Zorgplichtonderdeel Beheren dagelijkse gegevens. De peer-review is uitgevoerd volgens een landelijk, door Stowa opgezette, methodiek. In verschillende sessies hebben Waterschap Rivierenland, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta interviews gehouden met medewerkers van HDSR. Voor de thema’s organisatie, dataprocessen, data en datakwaliteit zijn adviezen opgesteld, waarmee HDSR gestructureerd haar dataoverdrachtsproces verder kan verbeteren.