Samenspel

Judith Janssen van Rijn en IJssel  +  Joop Vaane van KYL

Judith Janssen werkt als senior beleidsadviseur Informatie & communicatietechnologie samen met Joop Vaane waar het gaat om het opzetten van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor het waterschap Rijn en IJssel.

“Het is een ambitie van Rijn en IJssel 
om een datagedreven organisatie te zijn”

Judith: “Voor het waterschap is het een combinatie van moeten, willen en kunnen. Vanuit de wetgeving moéten we werk maken van data. Richting onze omgeving wíllen we een goede kennispartner zijn. En vanuit onze kennis en competenties kúnnen we veel meer met data. Het gaat daarbij vooral om meer inzicht op de operationele en strategische sturing, en om de samenwerking met partners.”

Joop: “Er worden steeds meer keuzes gemaakt op basis van data. Ook gezien de klimaatveranderingen. Als het heel droog is, wil je weten welke natuurgebieden het meest kwetsbaar zijn. En als het heel nat is, wil je weten welke waterlopen het meeste risico lopen. Al die gegevens wil je inzichtelijk hebben in het kader van het beheren van je assets. Als waterschap zoek je naar een gezonde balans tussen kosten, risico’s en veiligheid. Het is een strategisch spel en je wilt voorkomen dat je te laat bent. Je moet daarbij altijd keuzes maken, omdat niet alles ineens kan. En om de juiste keuzes op het juiste moment te kunnen maken, heb je ook goede gegevens nodig.” 

Judith: “Het gaat niet alleen om data, we moeten ook de menselijke component in de ‘loop’ houden. Je moet altijd kritisch blijven wanneer je processen gaat automatiseren. Technisch kan er heel veel, maar de uitdaging zit meer in de processen eromheen. Zo probeer ik binnen het waterschap vooral de verbindende schakel te zijn tussen de technologie en de organisatie. Bij datagedreven draait vooral om het samenspel, het samenwerken in de keten van data en informatie.”

“Waterschappen hebben veel inhoudelijke mensen aan boord
en data is vaak geen onderdeel van hun achtergrond”

Judith: “De ontwikkelingen op het gebied van data gaan heel snel. Lang nog niet iedereen weet wat het betekent dat we in een ecosysteem van data zitten en wat dat van ons vraagt. Zo winnen we bepaalde data in die op landelijke schaal interessant kunnen zijn. Maar dan moet je het wel met elkaar eens zijn hoe je de inwinning van data aanpakt én hoe je die data vervolgens opslaat en verwerkt. En dan komt de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in beeld. Dat is wettelijk verplicht voor alle waterschappen en die was hier nog niet helemaal ingevuld. We deden er een uitvraag voor en zo kwamen we in contact met Joop. We merkten meteen dat hij al vaker met het bijltje had gehakt. Hij had gelijk ook al wat concrete ideeën.”

Joop: “Ik ben actief bij waterschap Rijn en IJssel om de Basisregistratie Ondergrond (de BRO) op te zetten. In deze registratie worden ondergrondgegevens landelijk opgeslagen, zo ook die van de waterschappen. Denk aan de grondwaterstanden, boringen, sonderingen en grondwateronttrekkingen. Het is verplicht om al deze gegevens landelijk te delen. Het doel is beter en meer inzicht in de ondergrond waardoor meer onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden en het leidt ook tot efficiëntie, zodat dezelfde boring niet twee keer hoeft plaats te vinden. Het gaat er ook om de gegevens op een eenduidige manier vast te leggen. Ik heb dit al eerder gedaan voor de waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas en ook bij waterschap Limburg ga ik ermee aan de slag.”

Judith: “Joop heeft een goed beeld van wat er moet gebeuren en waar het heen zou kunnen. Ik merk dat de samenwerking ook prima verloopt. We zetten mooie stappen en uiteindelijk gaat het ook om het expliciet wegleggen van diverse rollen in de organisatie. Dan helpt het als daar er een gefundeerd stuk aan ten grondslag ligt en daar zorgt Joop dus voor.”

“We moeten meer delen en 
samen doen met de buitenwereld

Judith: “Door een betere borging van data in de organisatie kun je uiteindelijk ook beter sturen op je proces. Je krijgt een beter overzicht en mensen weten van elkaar wat ze doen. Door data beter beschikbaar te stellen en te delen, zorg je er ook voor dat je de dingen niet dubbel doet. Dat geldt voor binnen een waterschap, maar ook voor daarbuiten. We hebben een heel netwerk van gemeenten, collega-overheden, inwoners, aannemers en adviesbureaus. Als waterschap moeten we daar veel meer samen mee doen, want we kunnen het niet alleen. Dat hoeft ook niet, want we kunnen echt nog stappen zetten in het samen delen en gebruikmaken van data die al beschikbaar is.”

Joop: “In de dagelijkse praktijk is het niet altijd gelijk heel concreet en inzichtelijk wat data bij kan dragen. Dan zien mensen het vooral als saai werk om de data te verzamelen en op de juiste manier op te schrijven en te verwerken. Maar dit moet wel heel secuur gebeuren en daarom is het belangrijk de meerwaarde ervan duidelijk te maken. Zo kan het op de lange termijn bijvoorbeeld bijdragen aan het maken van de juiste gefundeerde keuzes, waardoor we duurzaam en veilig kunnen blijven leven.”